ПОЛОЖЕННЯ про регіональну раду підприємців при херсонській обласній державній адміністрації (додаток № 2)

Додаток 2
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації

 

ПОЛОЖЕННЯ

про регіональну раду підприємців при обласній державній адміністрації

 

Редакція №2 від 3 грудня 2011 року.

1. Регіональна рада підприємців при Херсонській обласній державній адміністрації (далі - регіональна рада підприємців, або рада) є консультативно-дорадчим органом Херсонської обласної державної адміністрації.

2. Регіональна рада підприємців у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Херсонської обласної державної адміністрації, а також положенням про регіональну раду підприємців.

3. Основними завданнями регіональної ради підприємців є:
3.1. сприяння у створенні дієвого механізму взаємодії суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на засадах партнерства і відкритості, а також участь у формуванні та реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва на Херсонщині;
3.2. підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів у сфері підприємництва;
3.3. розгляд проектів регіональних програм розвитку підприємництва, та участь у проведенні аналізу їх виконання;
3.4. підготовка і подання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозицій щодо:
- створення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення
розвитку підприємництва в регіоні;
- формування та реалізація в Херсонській області державної регуляторної
політики і державної політики у сфері підприємництва спрямованої на
забезпечення захисту інтересів суб'єктів господарювання;
- розв'язання спірних питань у сфері підприємництва;
3.5. розвиток підприємницької ініціативи, підтримка та популяризація підприємницької діяльності, досвіду, соціальної відповідальності бізнесу, відродження позитивних традицій та етичних принципів підприємництва.

4. Регіональна рада підприємців має право:
4.1. утворювати робочі групи із залученням представників суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових та експертних організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
4.2. отримувати в установленому порядку органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
4.3. отримувати від органів виконавчої влади інформаційну та консультативну підтримку;
4.4. подавати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до їх компетенції.

5. Про формування персонального складу регіональної ради підприємців в Херсонській області, та членство в складі ради:
5.1. Регіональна рада підприємців формується за територіальним принципом із числа представників суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців, організацій роботодавців, громадської ради при обласній державній адміністрації.
5.2. Персональний склад регіональної ради підприємців затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації, згідно з поданими заявками, протягом 30 календарних днів з дати їх подання.
5.3. Набуття кандидатами членства в складі регіональної ради підприємців при Херсонській обласній державній адміністрації відбувається за умови відповідності особи кандидата та/чи організації яку він представляє, критеріям які затверджені зборами ради, і проходить наступним чином:
- Кандидат в члени ради, після попередньої співбесіди з головою, чи заступником голови ради, подає заяву на ім’я голови, про вступ до складу регіональної ради підприємців при херсонській обласній державній адміністрації.
- Згідно наданої заяви, додатком до якої має бути представлена вичерпна інформація про особистість та діяльність кандидата, членами або експертами ради, проводиться незалежний збір рекомендацій що до особи Кандидата та його діяльності. Незалежний збір рекомендацій може тривати від трьох до шести місяців з моменту подання заяви про вступ.
- На передодні чергових загальних зборів (не менше як за 10 календарних днів), за умови відповідності кандидатури принципам та критеріям роботи ради, питання про включення Кандидата в склад ради, вноситься до порядку денного, про що сповіщається на офіційному сайті РРП.
- Під час засідання ради, Кандидат запрошується для слухання членами ради його доповіді, про власну діяльність, мотиви вступу, та його бачення і розуміння завдань які стоять перед РРП, після чого відбувається закрите обговорення членами ради кандидатури Кандидата.
- Кандидат стає членом Ради в наслідок визначення згоди Ради, шляхом відкритого голосування, простою більшістю голосів присутніх на загальних зборах членів ради, та погодження його кандидатури головою херсонської обласної державної адміністрації.
5.4. Членство в регіональній раді підприємців припиняється на підставі рішення зборів ради з наступних причин:
- за власним бажанням члена ради, на підставі подання відповідної заяви на ім’я голови ради;
- за умови відкликання свого представника в раді організацією інтереси якої представляв член ради;
- за умови ліквідації організації інтереси якої представляв член ради;
- за умови систематичного ухилення від виконання функцій які покладено на членів ради, а саме відсутності члена регіональної ради підприємців на її засіданнях без поважних причин більше ніж три рази поспіль, та ігнорування чи неналежне виконання рішень які приймаються на засіданнях ради;
- неможливості члена брати участь у роботі регіональної ради підприємців
за станом здоров’я,
- визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

6. Формою роботи регіональної ради підприємців є засідання, що проводяться не рідше ніж один раз на три місяці.

7. Порядок скликання та ведення засідань, визначається регламентом регіональної ради підприємців, який затверджується на її засіданні.

8. Адміністрування поточної роботи ради між черговими засіданнями, відбувається за допомогою виконавчого комітету ради, який складається з голови ради, його заступника, секретаря, та голів постійних робочих груп.

9. На виконавчий комітет покладено наступні функції:
- підготовка проведення чергових зборів ради;
- визначення питань які мають бути включені до порядку денного;
- попередній розгляд та вивчення звернень, пропозицій, скарг що надійшли на
адресу ради, та визначення методів реагування на них;
- збір та вивчення інформації з поточної проблематики яка супроводжує
підприємницьку діяльність в регіоні, з метою розробки заходів що до поліпшення
загального стану справ підприємництва на Херсонщині;
- розробка проектів звернень, рекомендацій, аналітики, та таке інше, від імені ради;

10. Регіональну раду підприємців очолює голова, який має першого заступника, та заступника.

11. Голова регіональної ради підприємців здійснює керівництво ЇЇ діяльністю.

12. Голова регіональної ради підприємців рекомендується херсонською обласною державною адміністрацією для включення до складу Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

13. Для забезпечення діяльності регіональної ради підприємців може утворюватися секретаріат, керівник якого призначається головою зазначеної ради.

14. Для координації роботи та ефективного вирішення поточних питань регіональна рада підприємців при херсонській обласній державній адміністрації утворює три постійно діючі робочі групи:
- робоча група по створенню правових, економічних та організаційних умов
для забезпечення розвитку підприємництва в регіоні;
- робоча група по розв’язанню спірних питань у сфері підприємництва;
- робоча група по інформуванню широких верств населення про роботу
регіональної ради підприємців.
14.1. Робочі групи очолюють голови робочих груп кандидатури яких для затвердження на засіданнях ради рекомендує голова ради.
14.2. До складу робочих груп можуть входити члени регіональної ради підприємців за власним бажанням.
14.3. Основною формою роботи постійних та тимчасових робочих груп є засідання, що проводяться у разі потреби.
14.4. Засідання постійних та тимчасових робочих комісій проводяться відкрито.


15. Регіональна рада підприємців на своєму засіданні затверджує положення про її секретаріат.

16. Члени регіональної ради підприємців виконують свої обов'язки на громадських засадах.

17. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів регіональної ради підприємців.

18. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

19. Пропозиції та рекомендації зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим та секретарем і за потреби надсилається зацікавленим в отриманні членам регіональної ради підприємців, та голові обласної державної адміністрації.

20. Член регіональної ради, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додасться до протоколу засідання.

21. Регіональна рада підприємців інформує громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації, та офіційний веб-сайт обласної державної адміністрації.

22. Регіональна рада підприємців може мати бланк із своїм найменуванням та власний веб-сайт.

23. Організаційно-інформаційне забезпечення роботи регіональної ради підприємців здійснює херсонська обласна державна адміністрація.

Заступник голови обласної
державної адміністрації -
керівник апарату В.С.Білий


 

Матеріали з поштової скриньки Ради

Документи звернення та рішення ради

Дошка оголошень

 

Про наступні збори Регіональної ради підприємців буде зазначено додатково. Слідкуйте за анонсами нашого сайту.

 


Матеріали форуму малого та середнього бізнесу ВИКЛИКИ НА 2014-2017 роки. Від 10 квітня 2014 року.


 

Новини


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/odarrp/data/www/rrp.kherson.ua/modules/mod_junewsultra/helper.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/odarrp/data/www/rrp.kherson.ua/modules/mod_junewsultra/helper.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/odarrp/data/www/rrp.kherson.ua/modules/mod_junewsultra/helper.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/odarrp/data/www/rrp.kherson.ua/modules/mod_junewsultra/helper.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/odarrp/data/www/rrp.kherson.ua/modules/mod_junewsultra/helper.php on line 180
Усi новини

План роботи чергових зборів

Партнери Ради

121     

122

Хор